ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси.

иїв 2003

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: Н.П. Статінова, канд.пед.наук, доц.

А.А. Машталер асистент

Обговорено та затверджено на засіданнях кафедри філософських та соціальних наук протокол № 14 від 19 лютого 2003 р. та Ради факультету банківської справи протокол № 6 від 26 лютого 2003 р.

Рецензент: Н.А. Латигіна, канд. політ. наук, доц.

Навчально-методичне видання

психологія

Методичні матеріали для студентів базової освіти усіх факультетів та спеціальностей денної форми навчання

Укладачі: СТАТІНОВА Ніна Петрівна

Машталер Антоніна Анатоліївна

РОБОЧА ПРОГРАМА

Курсу “ПСИХОЛОГІЯ”

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

обочу програму даного курсу розроблено на основі навчальної програми і з урахуванням того, що курс “Психологія” є важливим для вивчення таких ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. дисциплін як “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Психологія управління”, “Психологія торгівлі” та ін.

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. Для зручності засвоєння матеріалу до кожної теми дається план лекції; запитання до семінарських та практичних занять, які можуть бути і темами міні-проектів; запитання та завдання до самостійної роботи.

Кращому засвоєнню змісту курсу сприятиме вивчення основної та додаткової літератури, яка складається зі списку навчальних посібників та підручників (І) і окремо зі списку додаткової літератури (ІІ). Після кожної теми навчального курсу зазначено номер літературного джерела відповідно до списку та сторінки. Це стосу­ється додаткової літератури. Наприклад, 2.1, с ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси.. 20-27 означає: Ай- зенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности, с. 20-27. Підручники та навчальні посібники студенти вибирають самі за своїм бажанням, тому вони у рекомендованій літературі до кожної теми не вказуються. Звертаємо увагу на те, що допомогу у вивченні курсу може надати «Опорний конспект лекцій» з курсу, ситуаційні вправи, практикум. Матеріали у журналах “Практична психологія та соціальна робота”, “Вопросы психологии”, “Персонал”, “ Психология и соционика межличностных отношений”.

Отже, напрямками самостійної роботи з вивчення курсу є: вивчення окремих тем та питань, підготовка до семінарських та практичних занять, аналіз літературних джерел, розробка міні-проектів, дайджесту, виконання практичних завдань.

Після вивчення дисципліни студенти повинні ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. знати:

· предмет психології, її місце у системі наук; основні напрямки розвитку психологічного знання у ХХІ столітті, перспективи розвитку різних галузей психології;

· природу, сутність, структуру взаємовідношення природних і соціальних факторів у становленні та розвитку психіки людини;

· сутність психічних пізнавальних процесів: відчуття, сприй­нят­тя, уваги, уяви, пам’яті, мислення, інтелекту, їх значення у пізнанні людиною навколишнього світу;

· основні види емоцій, різні підходи до природи емоцій;

· сутність темпераменту, характеру, здібностей, розуміти їх зна­чення в діяльності та поведінці;· психологічну структуру особистості, різні погляди психологів на проблему «Я», розвиток особистості;

· основні типи взаємодії, їх місце в структурі спілкування;

· психологічні фактори, що ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. впливають на життя малої групи;

· сучасні психотехнології, що сприяють досягненню успіху ділової людини, формуванню її іміджу.

Уміти:

· аналізувати вплив різних факторів на психічну діяльність людини;

· діагностувати якісні характеристики пам’яті, рівень інтелекту, тип темпераменту, акцентуацію характеру, мотиви поведінки, міжособистісні стосунки та налагоджувати їх;

· складати психологічну характеристику особистості;

· застосовувати теоретичні знання законів сприйняття, уваги, пам’яті людини в деяких напрямках професійної діяльності;

· інтерпретувати психічні стани і частково керувати ними;

· аналізувати причини конфліктів та обирати стилі поведінки в конфліктних ситуаціях, психологічні прийоми їх вирішення;

· володіти деякими навичками аналізу проблемних ситуацій та вибору психолого-технологій як у професійній, так і міжособистісній ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. сферах;

· за ознаками досвіду виділяти, новаторський досвід і творчість фахівця.

Контроль знань і умінь планується здійснювати таким чином: письмова контрольна робота, тестування, аналіз практичних завдань, колоквіум після вивчення окремих тем. Підсумковий контроль – залік (тестування з використанням комп’ютера). Студенти, які засвоїли курс, виконали завдання, набрали більше 60-ти балів, отримують залік на останньому груповому занятті.

Підготуватися до заліку допоможуть питання та завдання до самоконтролю.

Студенти можуть висловити побажання і внести зміни у форми вивчення тем, обрати найбільш складні теми, які слід розглянути на групових заняттях.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчального часу за темами

Усього У т.ч.
лекції сем., практ. занят­тя ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. самос. робо­та
1. Психологія як на­ука і практика Дайджест, повідомлення
2. Психіка і пове­дін­ка
3. Увага. Сен­сор­но-­перцетивні про­цеси Тестування
4. Пам’ять. Мис­лення. Інтелект.
5. Емоції. Мотивація. Психічні ста­ни Контрольна (модульна) робота
6. Психологічні тео­рії та роз­ви­ток особистості
7. Психологія ін­ди­ві­дуальних від­мін­ностей особистості
8. Психологія про­фе­сійної ді­яль­но­сті Колокві­ум
9. Міжособистісні відносини і спіл­ку­вання
10. Психологія малої групи
11. Психологія вза­ємо­відносин у сім’ї Підсумковий (модульний) контроль Аналіз практич­них завдань Комп’ютерне тестування (комплексна контрольна робота)
РАЗОМ:

ІІІ. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. ДЛЯ САМОСТІЙНОї роботи

Тема 1. Психологія як наука і практика

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Психологія як навчальна дисципліна.

2. Що таке психологія і чим займаються психологи?

3. Становлення психології як науки.

4. Застосування психологічних знань у житті суспільства і людини.

Рекомендована література: [1.3, c. 57-137; 1.13; с 1-56].

Семінар.Основні напрямки сучасної психології

ПЛАН

1. Розвиток психології у Західній Європі, США.

2. Провідні школи вітчизняної психології.

3. Розвиток наукової та практичної психології в сучасних умовах.

Рекомендована література: [1.16, c. 210-221; c. 256-261; c. 306-365; c. 372-407; c. 802-812; 2.19, c. 132-148; 2.64, c. 425-440; 2.51; 2.76].

Завдання до самостійної роботи:

1. Вивчити питання до семінару у підручниках, навчальних посібниках та здійснити порівняльний аналіз поглядів вчених психологів різних напрямів на предмет психології.

2. Зробити аналітичний огляд статей у журналах «Практична психологія та соціальна ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. робота», «Педагогіка і психологія», «Вопросы психологии», «Персонал», «Психология и соционика межличностных отношений», «Соционика, ментология и психология личности» та інші і підготуйте дайджест з однієї обраної Вами теми:

· актуальні проблеми сучасної психологічної науки;

· психологія про розвиток лідерського потенціалу;

· психологічна наука і практика у бізнесі;

· психологічна наука про розвиток реклами;

· психологічна наука і проблеми управління;

· видатні психологи про самореалізацію особистості;

· психологія про розвиток творчої особистості.

3. У кого є можливість, знайдіть у мережах Інтернету дані про видат­них сучасних зарубіжних та вітчизняних психологів, їх наукові дослідження, практичні розробки.

Тема 2. Психіка і поведінка

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття і функції психіки.

2. Взаємозв’язок розвитку психіки та поведінки ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. живих організмів діяльності.

3. Особливості будови мозку і психіка.

4. Свідомість, підсвідомість, несвідоме та їх характеристики.

Рекомендована література: [2.10; 2.35, 2.54, с. 73-176; 2.60].

Семінар. Спосіб життя та його вплив на психіку людини

ПЛАН

1. Середовище існування та його вплив на психічну діяльність.

2. Адаптація і дезадаптація.

3. Проблеми психологічної залежності (алкоголь, наркотики).

4. Психічне здоров’я людини, його складові.

Рекомендована література: [1.6; с 70-74; 2.16; 2.17, 2.38; 2.58; 2.69; с 149-256].

Завдання до самостійної роботи:

1. Підготуйтесь до обговорення питань семінару на основі вивчення літератури, а також ситуаційної вправи «Король злочинного світу» (див. література: 2.58, с. 8-20).

ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси.

Завдання до самостійної роботи:

1. Зверніться до підручників, до літератури і вивчіть такі питання:

· Відчуття і сприйняття як первинні форми відображення ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси. дійсності.

· Увага, її значення.

· Види уваги.

· Способи підвищення уваги.

· Уява та її роль в психічній діяльності людини.

2. За допомогою відомих методик визначте:

· стійкість (стабільність) і концентрацію вашої уваги (коректна проба Бурдона);

· психологічні особливості пам’яті (методики – «числа», типи пам’яті тощо);

· структуру інтелекту і професійної зорієнтованості (методика ТСІ Р. Атфайєра, тести інтелекту Г. Айзенка та ін.).

3. Підготуйтеся до контролюючого тестування з тем 3,4.

Рекомендована література: [2.4; 2.25; 2.41; с 40-58].


documentanzkzcb.html
documentanzlgmj.html
documentanzlnwr.html
documentanzlvgz.html
documentanzmcrh.html
Документ ема 3. Увага. Сенсорно-перцетивні процеси.