Способи захисту права інтелектуальної власності

Адміністративно-правовий спосіб захисту прав

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та ви­рішенні суперечки органом державного управління. Про­цедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному су­дочинстві.

Правовою основою є Кодекс України про адмі­ністративні правопорушення,а також закони України:

- „Про захист від недобросовісної конкуренції”,

- „Про авторське право і суміжні права”,

- „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”,

- „Про охорону прав на промислові зразки”,

- „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”,

- „Про охорону прав на сорти рослин” тощо.

У галузі авторського права і суміжних прав адмініс­тративний спосіб захисту прав передбачено тільки за пуб­лічний показ, порушення умов Способи захисту права інтелектуальної власності публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення. Стосовно об'єктів промислової власності цей спосіб захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому випадку є скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний орган державного управління.

Здійснення дій, обумовлених законодавством Укра­їни як недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться:

- неправомірне використання чужого імені, фір­мового найменування, торговельних марок;

- введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника;

- відтвореннязовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської Способи захисту права інтелектуальної власності діяльності і введення йо­го в господарський оборот;

- неправомірний збір, розголошення і викорис­тання комерційної таємниці, а також інші проти­правні дії.

Тобто Антимонопольним комітетом України розгля­даються скарги щодо дій після вводу об'єктів права інтеле­ктуальної власності до господарського обороту.

Типовими видами адміністративних стягнень мо­жуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміні­стративний арешт тощо.

Так, незаконне використання об'єкта права інтелек­туальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон­фіскацією незаконно виготовленої продукції, а також Способи захисту права інтелектуальної власності об­ладнання і матеріалів, що призначені для їх виготовлення.

Цивільно-правовий спосіб захисту прав

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтеле­ктуальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сто­рін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча суду загальної юрисдикції.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення право­суддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У по­зовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитківтощо), розмір нане­сеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.За загальним правилом цивільного судочинства конкретна Способи захисту права інтелектуальної власності цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності зважуються два основних питання. Перше пов'язане зі встановленням чи не встановленням факту використання ОІВ, що охороняється. Друге - з визначенням розміру зби­тків, що підлягають стягненню з відповідача на користь по­зивача.

Власник прав на ОІВ має право вимагати від порушника:

- визнання прав власника;

- відновлення положення, що існувало до пору­шення права;

- припинення дій, що порушують право чи ство­рюють погрозу його порушенню;

- відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду тощо.

Якщо в результаті незаконного використання ОІВ порушник одержав доход, потерпілий має Способи захисту права інтелектуальної власності право вимагати відшкодування втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума такого доходу.

Якщо одночасно з порушенням майнових прав по­рушені особисті немайнові права автора,то він може за­жадати майнову компенсацію за нанесення йому мораль­ного збитку, розмір якої визначається судом. Порушенням прав авторства є присвоєння результатів чужої творчої праці і спроба видати ці результати за власну розробку.

Суд, господарський суд має право прийняти рішен­ня чи визначення про заборону випуску твору, викорис­тання постанови, фонограми передачі в ефір чи по прово­дах, про припинення їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде досить да­них Способи захисту права інтелектуальної власності про порушення авторського права і суміжних прав.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОІВ можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років з дати, коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права.

У Великобританії, Німеччині та низці інших країн існують спеціалізовані патентні суди. Це дозволяє скон­центрувати досвід вирішення патентних суперечок, ство­рити умови для правильного й однакового застосування нормативних актів, скоротити число інстанцій, що розгля­дають суперечки.

В Україні поки що немає патентного суду, але існує практика створення судових колегій з інтелектуальної вла­сності, наприклад, при Вищому господарському Способи захисту права інтелектуальної власності суді Украї­ни. У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну фахову підготовку з інтелектуальної власності і тому мо­жуть компетентно вирішувати суперечки щодо інтелектуа­льної власності.

Кримінальна відповідальність за порушення прав

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним законодавством передбачена також кримі­нальна відповідальність. Кримінальна відповідальність на­ступає тільки тоді, коли матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі. Так, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий Способи захисту права інтелектуальної власності твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поши­рення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти

промислової власності чи розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до офіційної публікації про них визнається карним злочи­ном.

Законодавство України передбачає також криміна­льно-правові санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний збір зметою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це наносить ве­ликий матеріальний збиток суб'єкту підприємницької дія­льності. Як покарання передбачається застосування до порушника штрафу у розмірі від 200 до 2000 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян або Способи захисту права інтелектуальної власності позбавляння волі від 2-х до 5-ти років тощо.

Залучення до кримінальної відповідальності конк­ретних винуватців злочину не виключає вимог про відшко­дування заподіяного збитку.

Особливий випадок – захист прав на ОІВ при пере­тинанні кордону. Митним кодексом України (ст. 74) товари й інші предмети, виготовлені з порушенням прав інтелек­туальної власності, не можуть як імпортуватися, так й екс­портуватися через митний кордон України.

У судовій процедурі вирішення спорів важливе міс­це займають докази. Розрізняють три форми доказів: „до­кументальний доказ” - доказ, наданий у письмовому ви­гляді чи у вигляді будь-якого документа; „речовий доказ” -доказ, що існує у вигляді предметів; „показання свідків” - усні показання Способи захисту права інтелектуальної власності експерта. Наявність охоронного документа - патенту чи свідоцтва, є важливим доказом.


documentaoaapwz.html
documentaoaaxhh.html
documentaoaberp.html
documentaoabmbx.html
documentaoabtmf.html
Документ Способи захисту права інтелектуальної власності